تعداد محصول: 13 موردفیلتر
XVR-B703D


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
گردش هوای چند گانه
سیستم انجماد سریع
XVR-B702D


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
گردش هوای چند گانه
سیستم انجماد سریع
XVR-T701SD


5
ظرفیت كل: 478 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر (نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-T701D


5
ظرفیت كل: 478 لیتر
نمودار مصرف انرژی A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
XVR-T701


5
سیستم نو فراست (بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)
روشنایی داخلی LED
گردش هوای چند گانه
XVR-B703SD


5
ظرفیت كل: 508 لیتر
نمودار مصرف انرژی +A
سیستم نوفراست(بدون برفك)
محفظه چیلر(نگهداری تازه مواد غذایی)