علت داغ شدن بدنه یخچال چیست؟

به هنگام داغ شدن بدنه یخچال چنانچه گرما در قسمت‌های کناری و یا جلوی یخچال باشد، کاملا طبیعی است زیرا قسمتی از لوله‌های کندانسور بــرای خـروج گرمـا و جلوگیـری از تشـکیل قطـرات آب در دو طـرف و قسـمت جلـوی یخچـال قـرار دارنـد و ایجاد گرما می‌کنند.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  0 خیر  0