چرا لباسها در ماشین لباسشویی تمیز شسته نمی شوند؟

  • ممکن است لباس ها بیش از حد کثیف بوده و برنامه انتخابی برای آنها مناسب نباشد.
  • مقدار ماده شوینده استفاده شده کافی نیست.
  • حجم لباس در داخل درام بیش از ظرفیت دستگاه است.
آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  0