علت اینکه در طول زمان شستشو آب در درام دیده نمی شود چیست؟

ممکن است حجم آب کم بوده و در قسمت پایین درام جمع شده و دیده نشود. در ماشین های لباسشویی جدید با بکارگیری فناوری های خاص، دستگاه این قابلیت را دارد که با آب کم لباسها را شستشو دهد.

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  0