چگونه شبکه های تلویزیون را براساس چیدمان صداو سیما مرتب کنیم؟

با استفاده از این گزینه و روشن نمودن آن، کانال ها بر اساس اطلاعات ارسالی فرستنده مرتب می گردد. از دکمه میانی جهتی چپ و راست برای انجام تنظیمات استفاده نمایید. پس از روشن کردن این آیتم جستجوی خودکار انجام دهید تا چیدمان کانال ها بر اساس LCN تنظیم شده مرتب گردد

آیا این راهنما برای شما مفید بود؟بله  1 خیر  0